Over de Stedenband

Organisatie en bestuur

Stichting Stedenband Maastricht-Rama is een vrijwilligersorganisatie die sinds 1987 samenwerkt met partners in El Rama, Nicaragua. Vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Jacques Costongs (voorzitter)
John Theunissen (penningmeester)
John Wijlands
Ger Houben

De Stichting Stedenband Maastricht-Rama is sinds 1 januari 2008 aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI), waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Het RSIN- of fiscaal nummer is 8036.88.325.

Werkzaamheden

In El Rama werken we samen met de Fundación de Hermanamiento Rama, een lokale NGO met een uitgebreid netwerk en diverse projecten. Belangrijke thema’s voor de stedenband zijn verbeteringen in het onderwijs, het tegengaan van kinderarbeid en duurzame economische ontwikkeling.
Bekijk deze TV-documentaire voor een kennismaking met de stedenband:

onderwijs-p1200616Nicaragua behoort nog steeds tot de armste landen van Latijnsamerika. De afgelopen jaren zijn er positieve ontwikkelingen te zien, die ook in El Rama zichtbaar zijn. De Stedenband Maastricht-Rama heeft bijgedragen aan structurele verbeteringen in het basisonderwijs en een vermindering van kinderarbeid in El Rama. Bijna alle kinderen in het stedelijk gebied gaan tegenwoordig naar school.
Van 2007 tot en met 2016 hebben de stedenband en de gemeente Maastricht deelgenomen aan het programma Caminando Juntos. Dit is een gezamenlijk programma voor Nederlandse stedenbanden met een partnerstad in Nicaragua. Onder coördinatie van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN) is met het programma Caminando Juntos in El Rama een integraal investeringsprogramma gerealiseerd voor de ontwikkeling van het beroepsonderwijs en duurzame economische ontwikkeling. Voor kleine boeren biedt de cacaoproductie kansen op een hoger inkomen. In het stedelijk gebied biedt de ontwikkeling van de toeristische sector mogelijkheden voor inkomstenverbetering.

weer-horacio-5aIn Maastricht werkt de stedenband samen met diverse (onderwijs)instellingen. Door educatieve en culturele activiteiten kunnen kinderen, jongeren en volwassenen kennismaken met het leven in Nicaragua. Honderden leerlingen van verschillende scholen hebben het afgelopen decennium met Nicaraguaanse kunstenaars samengewerkt aan meer dan twintig muurschilderingen.
In Maastricht en in El Rama onderzoeken leerlingen in het basisonderwijs de natuur rond hun school. Door een uitwisseling van foto’s leren ze meer over elkaar en hun leefomgeving.
Het Maastrichtse Bonnefanten College onderhoudt een vriendschapsband met haar partnerschool Instituto Nacional Berardo de Ceragui in El Rama.
Diverse studenten uit het Hoger Onderwijs doen hun (onderzoeks)stage in El Rama en werken samen met Nicaraguaanse partners.
Tijdens de carnaval in Maastricht organiseert de stedenband jaarlijks haar Café Rama. Dankzij tientallen vrijwilligers en sponsoren levert de opbrengst van Café Rama een belangrijke financiële bijdrage aan de projecten in El Rama.

muurschilder-P1210396