2008 – 2016

portret_1130492aVanaf 2008 is de samenwerking met El Rama in grote mate afgestemd op het subsidieprogramma Caminando Juntos van HIVOS, onder coördinatie van het LBSNN (Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua). Bij de keuze van concrete projecten zijn vier voormalige Millenniumdoelen van de Verenigde Naties leidend:

  • Extreme armoede en honger uitbannen;
  • Alle jongens en meisjes gaan naar school;
  • Meer mensen leven in een duurzaam leefmilieu;
  • Meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp.

Hieronder volgt een korte toelichting op de drie hoofdthema’s: basisonderwijs, beroepsonderwijs en lokaal economische ontwikkeling. Bekijk hier een korte video over de samenhang van deze thema’s binnen de ontwikkelingsprojecten in Caminando Juntos.

Basisonderwijs

Sinds 2008 hebben bijna 2.000 kinderen dankzij het onderwijsprogramma in El Rama toegang tot het basisonderwijs gekregen. Daarnaast zijn ongeveer 3.500 risicoleerlingen geïdentificeerd en begeleid. Het merendeel van deze ‘nieuwkomers’ en de risicoleerlingen komt uit arme families. Zij, en hun ouders, worden in speciale programma’s (deels naschools) begeleid om hen binnen het onderwijs te behouden. Ruim 1.800 ouders hebben deelgenomen aan voorlichtingsactiviteiten en cursussen. Deze activiteiten worden gerealiseerd door een team van ‘promotoras’ (sociaal maatschappelijk werkers), dat samenwerkt met MINSA (Ministerie voor Gezondheidszorg), MIFAMILIA (Ministerie voor Gezin) en de Politie. Er is speciale aandacht voor het bestrijden van kinderarbeid en het sensibiliseren van ouders om kinderen naar school te krijgen én binnen het onderwijs te houden.

Het onderwijsprogramma wordt in het urbane en rurale deel van de gemeente El Rama uitgevoerd. Een stuurgroep van het Ministerie van Onderwijs, gemeente El Rama en de NGO Fundación Hermanamiento Rama coördineert het geheel. De investeringen dragen bij aan  verbetering van infrastructuur (nieuwbouw en renovatie van scholen), materialen (onderwijspakketten, schoolmaaltijden en schoolmeubilair) en kwalitatieve interventies, zoals scholing van docenten, voorlichting aan ouders, begeleiding en voorlichting van risicoleerlingen en het stimuleren van onderwijsdeelname (alle kinderen naar school!).
Er zijn 35 nieuwe scholen gebouwd, waarvan een grote meerderheid op het platteland en met aanvullende financiering van de gemeente El Rama.
In aansluiting op een nationale campagne tegen kinderarbeid is in El Rama een programma voor kinderarbeidvrije zones geïnitieerd. Deze activiteiten zijn speciaal gericht op families van kinderen die, vaak in erbarmelijke omstandigheden, in de steengroeve werken.

De financiering van het onderwijsprogramma uit Caminando Juntos is in 2015 afgerond. Het Ministerie van Onderwijs en de gemeente El Rama continueren het programma voor risicoleerlingen tenminste tot en met 2017, in samenwerking met de Fundación Hermanamiento Rama en met ondersteuning van Maastricht.

Beroepsonderwijs

Sinds 2008 kunnen leerlingen van de middelbare school Instituto Nacional Berardo de Ciragui (INBC) een driejarige agrarische beroepsopleiding volgen. Deze Bachillerato Tecnico is mede gerealiseerd door de vriendschapsband van het Maastrichtse BonnefantenCollege met de partnerschool INBC in El Rama. Onder coördinatie van het Ministerie van Onderwijs zijn de investeringen met name gericht op materiële en infrastructurele ontwikkelingen in de proefboerderij, een praktijkleercentrum voor de studenten. Tot 2014 heeft een honderdtal jongeren deze opleiding succesvol afgerond en bijna 80% had een baan, die aansluit bij de opleiding.

Inmiddels zijn er diverse vormen van beroepsonderwijs ontwikkeld en ondersteund die aansluiten bij de lokale en regionale arbeidsmarkt. Van praktijkvaardigheden in de bovenbouw van het lager onderwijs, via reguliere vormen van beroepsopleidingen in het voortgezet onderwijs, tot kortlopende cursussen voor (jong-)volwassenen.

Vanaf 2012 zijn vakopleidingen meegefinancierd voor meerdere doelgroepen, mede ter ondersteuning van het lokaal economisch ontwikkelingsprogramma binnen Caminando Juntos. In 2015 hebben 33 jongeren van de boerencoöperaties COAGRO en COMPOR een tweejarige agrarische opleidingen succesvol afgerond. Het praktijkonderwijs hebben de jongeren op de boerderijen van de coöperaties gerealiseerd.

Met de private sector zijn in 2014 meerdere vakopleidingen meegefinancierd die aansluiten op het economisch ontwikkelingsprogramma voor El Rama. In 2015 heeft een groep van 28 arbeiders uit de bouwsector een éénjarige weekendopleiding afgerond tot gediplomeerd aannemer. In samenwerking met de vakbonden en de gemeente El Rama zijn drie agrarische opleidingen gestart voor 85 werknemers van drie grote (internationale) bedrijven in de regio van El Rama. De curricula van deze cursussen worden ingevuld door INATEC, het nationale instituut voor vakopleidingen en -cursussen in Nicaragua.

EdOP1230627De gemeente El Rama is ondersteund bij de ontwikkeling van de ‘Escuela de Oficios’, een cursusprogramma voor jongeren en volwassen. In 2014 hebben 58 mannen en 178 vrouwen 13 kortdurende cursussen (2 tot 6 maanden) succesvol afgerond. De cursussen worden jaarlijks aangeboden. In 2016 is het programma met (een laatste) financiering uit het programma Caminando Juntos uitgebreid tot 16 cursussen.

Alle deelnemers van deze cursussen en opleidingen ontvangen na een geslaagde afronding een door de overheid gecertificeerd diploma. De Nicaraguaanse partners leveren voor alle opleidingen en cursussen een eigen financiële bijdrage van 50%.

Lokaal economische ontwikkeling

Het economisch investeringsprogramma sluit aan op ontwikkelingsperspectieven van de gemeente El Rama en is gericht op de sectoren landbouw, veeteelt, MKB, horeca en toerisme. De activiteiten dienen bij te dragen aan inkomstenverhoging door verbetering van productie en afzetmogelijkheden. Sinds 2009 worden concrete projecten uitgevoerd voor versterking van de agrarische sector (cacao en zuivel), verbetering van infrastructuur en ontwikkeling van de toeristische sector (horeca en recreatie). Naast de inzet van Nicaraguaanse deskundigen, zoals APEN (vereniging van Nicaraguaanse producenten) en Centro Pellas (particuliere ontwikkelingsorganisatie), participeren ook studenten van Zuyd Hogeschool, door management- en onderzoekstages, in diverse projecten.

econ_1130925Een belangrijk deel van het investeringsbudget is ingezet in kredietfaciliteiten en technische assistentie voor kleine cacaoboeren, zuivelboeren, vrouwelijke producenten, MKB en jonge (startende) ondernemers. De fondsen worden beheerd door erkende financiële instellingen, die deze fondsen met eigen middelen hebben aangevuld. Naast kredietfaciliteiten biedt het programma ook fondsen voor non-financiële investeringen, zoals voor de ‘Mercado Campesino’. Een drukbezochte markt in het stadscentrum waar families van het platteland wekelijks hun producten komen verkopen. Voor de toeristische ontwikkeling is de gemeente El Rama ondersteund bij diverse verbeteringen in het stadscentrum.

econP1230469De boerencoöperatie COMPOR (31 producenten) is ondersteund met een krediet om de cacaoproductie te ontwikkelen. In 2012 is een vergelijkbaar project gestart met 66 kleine en middelgrote boeren van de zuivelcoöperatie COAGRO voor een fabriekje voor kaasproductie. Inmiddels is er een kredietprogramma en technische assistentie voor productieverbetering van rurale producenten.
In 2014 hebben ruim tachtig ondernemers en producenten in het stedelijk gebied gebruik gemaakt van de kredietfaciliteiten voor het MKB.